امور سهام

 
 

در اين بخش شما قادر خواهيد بود موارد مربوط به سهام گروه پزشكي كوروش را مشاهده نماييد.

از جمله :

فروش سهام هاي خريداري شده

خريد سهام هاي عرضه شده

ويترين سهام براي مشاهده سهام هاي عرضه شده

 

سهام هاي عمومي و تخصصي قابل فروش