ويترين سهام

 
 
سهام هاي قابل عرضه بيمارستان در اين صفحه قابل نمايش مي باشد.

براي درخواست خريد يا فروش سهام مي توانيد به صفحه خريد و فروش سهام مراجعه فرماييد.سهام هاي موجود:

رديف

نام سهم

تعداد

1

اورژانس

2 سهم